top of page

Ogólne warunki gwarancji i sprzedaży

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji i Sprzedaży (OWGiS) stosuje się do wszystkich umów sprzedaży, w których stroną sprzedającą jest Combro Paweł Dzwonnik w Złotnikach z siedzibą przy Pl. Grzybowym 2/1, zwanym dalej Combro. W przypadku uznania niektórych postanowień niniejszych warunków za nieważne, pozostałe postanowienia OWGiS wiążą strony w pozostałym zakresie.

 2. Kupujący oświadcza, iż akceptuje OWGiS w całości oraz co do każdego z postanowień. Złożenie zamówienia przez Kupującego, przyjęcie zamówienia Kupującego przez Combro lub zawarcie umowy sprzedaży oznacza akceptację OWGiS i włączenie ich do stosunku umownego powstałego między stronami.

 3. Strony mogą wyłączyć stosowanie poszczególnych postanowień OWGiS w drodze indywidualnego porozumienia zawartego przed złożeniem zamówienia lub zawarciem umowy sprzedaży. Combro musi wyraźnie potwierdzić wyłączenie stosowania postanowień OWGiS wobec Kupującego. W razie sprzeczności treści umowy z OWGiS strony są związane umową.

 4. Kupujący może działać wyłącznie przez swoich właściwie umocowanych przedstawicieli, tj. osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych), wspólników zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocników spółki (w przypadku spółek osobowych), bądź członków zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocników spółki (w przypadku spółki kapitałowej). W razie wątpliwości co do umocowania osoby składającej zamówienie lub zawierającej umowę, Combro może zażądać dostarczenia w terminie 3 dni oryginału pełnomocnictwa lub jego notarialnego podpisu (w przypadku spółki handlowej wraz z oryginałem odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego), celem wykazania umocowania, pod rygorem odmowy realizacji zamówienia, podpisania umowy, bądź pod rygorem odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia do realizacji – bez spełniania dodatkowych warunków.

 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego, bądź akceptacja oferty złożonej przez Combro może odbyć się ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Combro wymaga od Kupującego potwierdzenia zamówienia na piśmie, złożenia zamówienia na piśmie, bądź pisemnej akceptacji oferty złożonej przez Combro. Zdanie ostatnie punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

 6. Oferta składana przez Sprzedającego nie jest wiążąca i może być w każdej chwili anulowana.

 7. Jeżeli ze złożonej Kupującemu przez Combro oferty nie wynika nic innego, oferta Combro może być przyjęta bez żadnych zastrzeżeń, ani uzupełnień treści. Dotyczy to w szczególności ilości, cen jednostkowych, udzielonych rabatów, terminów i warunków płatności, sposobu dostawy oraz terminu związania ofertą. W razie wątpliwości, obowiązują ceny wynikające z ogólnie dostępnego cennika Combro. Ceny nie zawierają podatku VAT.

 8. Ceny skalkulowane są loco Złotniki lub inny magazyn wskazany przez Combro.

 9. Jeżeli w ofercie złożonej przez Combro nie określono terminu związania ofertą, oferta przestaje wiązać, jeżeli nie została przyjęta niezwłocznie przez Kupującego. Combro może również odwołać taka ofertę przed jej przyjęciem przez Kupującego. W każdym przypadku, oferta złożona przez Combro nie wiąże dłużej niż przez 7 dni kalendarzowych.

 10. Combro może określić w umowie, ofercie, bądź informacji handlowej, iż określone towary zalicza do nietypowych. Zamówienie towarów nietypowych wymaga uiszczenia przedpłaty w wysokości 50% ceny brutto towaru nietypowego, chyba że Combro wyraźnie wskaże, iż w danym przypadku rezygnuje z ustalania i pobrania przedpłaty. Wysokość przedpłaty jest ustalana przed przyjęciem zamówienia do realizacji lub przed zawarciem umowy, pod rygorem odmowy realizacji zamówienia/umowy w tym zakresie. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia na towary nietypowe Combro zastrzega prawo do zatrzymania kwoty przedpłaty, jako zadatku. Nadto Combro może dochodzić od Kupującego pozostałej części uzgodnionej ceny za towary nietypowe (ponad kwotę zadatku), niezależnie od wysokości poniesionej szkody. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia na towary nietypowe, jeżeli nie pobrano wcześniej przedpłaty, Combro może dochodzić od Kupującego całej ceny za towary nietypowe, niezależnie od wysokości poniesionej szkody.

 11. Rękojmia Combro za sprzedany towar jest wyłączona.

 12. Producent udziela gwarancji na towar na okres 1 roku od dnia wydania towaru. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego montażu towaru, użytkowania oraz wykorzystania towaru niezgodnie z przeznaczeniem albo w sytuacji, gdy Kupujący wyraził zgodę na dostawę towaru o uzgodnionej, niższej jakości.

 13. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, Kupujący jest zobowiązany pisemnie zawiadomić Combro o wadzie w terminie 14 dnia od jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Jednocześnie Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowaną rzecz, na swój koszt do siedziby Gwaranta, względnie wskazać miejsce, w którym ta rzecz się znajduje.

 14. W nagłych przypadkach, Combro może dostarczyć zamienny towar w miejsce reklamowanego, o ile będzie taki materiał posiadał aktualne na magazynie, co nie przesądza o zasadności reklamacji. Kupujący zobowiązany będzie zapłacić za wydany towar w przypadku, gdy Combro nie uzna złożonej reklamacji. Do tego czasu, towar pozostaje własnością Combro.

 15. Combro zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia lub zawiadomić Kupującego o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, jeżeli jej rozpoznanie w tym terminie nie było możliwe. Brak odpowiedzi ze strony Combro w tym terminie, nie stanowi podstawy do uznania, że reklamacja był zasadna.

 16. W przypadku uznania reklamacji Kupującego za zasadną, Combro podejmuje decyzję o naprawie rzeczy lub dostarczenie nowego towaru znajdującego się w ofercie Combro. Koszt uznanej reklamacji ponosi Combro.

 17. W wyjątkowych sytuacjach, gdy naprawa rzeczy nie jest możliwa, a Combro nie może dostarczyć rzeczy wolnej od wad, Combro może zaproponować udzielenie rabatu na reklamowany towar lub zaproponować inny towar w miejsce reklamowanego.

 18. Uznanie reklamacji za zasadną nie stanowi podstawy do jakichkolwiek dalszych roszczeń ze strony Kupującego z tytułu odszkodowania (utracone korzyści lub naprawienie szkody).

 19. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane prze osoby trzecie.

 20. Kupujący akceptuje 10 % tolerancję dotyczącą ilości, wymiaru, ciężaru zakupionego produktu.

 21. Kupujący został poinformowany o fakcie, iż poliester Standard nie jest odporny na promienie UV oraz nie posiada dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

 22. Kupujący został poinformowany, że poliester posiada na rolce błędy produkcyjne, które są zaznaczone.

 23. Kupujący jest świadomy, że produkty polakierowane na ciemny kolor lub wyprodukowane z surowców w ciemnym kolorze mogą mieć inne własności niż produkty w jasnych kolorach. 

 24. Sprzedający nie bierze żadnej odpowiedzialności za konstrukcję, produkcję gotowych elementów wyprodukowanych przez Kupującego lub jego Podwykonawców. 

 25. Termin dostawy jest ustalony przez strony. Warunkiem dotrzymania terminu jest uzgodnienie przez strony wszystkich istotnych elementów umowy, w szczególności ceny i parametrów technicznych towaru oraz wykonanie przez Kupującego jego obowiązków (np. dokonanie przedpłaty, dostarczenie żądanych dokumentów). W przypadku niespełnienia przez Kupującego jego obowiązków termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu, chyba, że za niespełnienie tych obowiązków odpowiada Combro.

 26. Strajki, zakłócenia w ruchu, zakłócenia w komunikacji, wojna, wandalizm, choroby pracowników, finansowe problemy dostawców, siła wyższa oraz inne zdarzenia, za które Combro nie ponosi odpowiedzialności (ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności dotyczących dostawców Combro), powodują, że ustalony termin dostawy ulega wydłużeniu. Combro powiadomi, możliwie jak najszybciej, Kupującego o przewidywanym czasie trwania tych okoliczności.

 27. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeśli do momentu jego upływu opuścił magazyn Combro lub Combro poinformował Kupującego o gotowości do wydania towaru lub Kupujący (lub osoba działająca na jego zlecenie) odebrał towar. Combro może wydawać towar w częściach.

 28. W przypadku opóźnienia w wysyłce lub odbiorze towaru z powodów leżących po stronie Kupującego, Combro jest uprawniony do obciążenia Kupującego wynikłymi z opóźnienia kosztami zgodnie z cennikiem stosowanym przez danego przewoźnika.

 29. W przypadku dostawy zakupionego towaru na miejsce wskazane przez Kupującego, Kupujący ma obowiązek sprawdzić przy odbiorze kompletność przesyłki, stosownie do dokumentów przewozowych, a w razie zniszczenia, zagubienia, bądź uszkodzenia przesyłki w całości lub w części, spisać protokół szkody oraz dopełnić formalności wymaganych krajowym i międzynarodowym prawem przewozowym.

 30. Do czasu uiszczenia pełnej ceny za towar, pozostaje on własnością Combro. Jeżeli Kupujący sprzeda towar objęty zastrzeżeniem prawa własności, Combro może żądać, aby Kupujący przeniósł na niego roszczenia Kupującego o zapłatę ceny do wysokości wierzytelności przysługującej Combro wobec Kupującego.

 31. Combro nie przyjmuje zwrotów towarów, ani nie jest obowiązany do odkupu towarów. Odstąpienie od umowy przez Kupującego jest możliwe wyłącznie za zapłatą odstępnego w wysokości wartości przedmiotu zamówienia/ceny sprzedaży brutto i terminie nie późniejszym, niż data płatności za towar wskazana na fakturze VAT.

 32. W rozliczeniu transakcji Combro wystawia Kupującemu fakturę VAT. Odbierający towar i fakturę VAT ma obowiązek złożenia własnoręcznego podpisu na fakturze VAT pod rygorem odmowy wydania towaru. W przypadku odbioru towaru w innym terminie, aniżeli wystawienie faktury, nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia od obowiązku zapłaty. Kupujący ma prawo żądać wydania duplikatu faktury, zgodnie z przepisami podatkowymi.

 33. Jeżeli nic innego nie wynika z oferty Combro, zaakceptowanego zamówienia lub umowy, należność za towar płatna jest najpóźniej w terminie określonym w fakturze VAT. Za datę płatności ceny przelewem uznaje się datę uznania rachunku bankowego Combro. Inne sposoby płatności i rozliczenia ceny wymagają indywidualnych uzgodnień.

 34. Za opóźnienie płatności Combro należą się odsetki ustawowe. W przypadku opóźnienia w płatnościach powyżej 14 dni, Combro ma prawo żądać według własnego uznania, wydania towaru stanowiącego jego własność lub zapłaty ceny.

 35. Opóźnienie w płatnościach ze strony Kupującego, zwalnia Combro ze wszystkich obowiązków, objętych zawartą przez strony umową.

 36. O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, wszelki roszczenia odszkodowawcze (w szczególności wynikające z naruszeń postanowień umowy oraz związane ze szkodami, które nie powstały w zakupionym towaru) zostaną wyłączone, chyba że sprzeciwia się to bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa. Combro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem sprzedanego towaru w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz warunkami technicznymi.

 37. Umowę poczytuje się za zawartą w momencie potwierdzenia przez Combro otrzymania oświadczenia o przyjęciu oferty i OWGiS oraz za zawartą w miejscu siedziby Combro.

 38. Wszelkie zmiany w OWGiS muszą być pisemnie zaakceptowane pod rygorem nieważności.

 39. Wszelkie spory wynikające ze stosunków handlowych rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Combro.

 40. Niniejsze OWGiS obowiązuje od dnia 29.08.2022 r.

bottom of page